13.2.17

Η " ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΡΙΩΝ "


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
IMG_0005
Απ’ το βιβλίο “ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ “ του Χάρη Σταματίου
Στα τέλη του προπερασμένου αιώνα κυκλοφόρησε στην πρωτεύουσα και η “Εφημερίς των Υπηρετριών “.
Το μυστικό της εκδόσεως της εφημερίδος αυτής
θα σας το ειπούμε στο τέλος του άρθρου αυτού . Επί του παρόντος θα σας περιγράψουμε την εφημερίδα : Στην πρώτη σελίδα , υπό την προμετωπίδα , αναφέρεται ως διευθύντρια και αρχισυντάκτης η Μαριγώ Καρμάδου .
Στην πρώτη σελίδα επίσης , επάνω απ’ το κύριο άρθρο υπάρχει μια ακαλαίσθητη ξυλογραφία . Παριστάνει μια υπηρέτρια με τσεμπέρι . Είναι η διευθύντρια κυρία Μαριγώ Καρμάδου . Πρόκειται περί του τύπου της υπηρετρίας της εποχής .
Το κύριο άρθρο φέρει τον τίτλο “ Αι σκέψεις μας “, εις αυτό η κ . Μαριγώ εκθέτει ενυπογράφως τις σκέψεις και τας γνώμας της περί της θέσεως των υπηρετριών εν τη κοινωνία των αναγκών των , των βλέψεών των , των συμφερόντων και των ονείρων των .
Μη δυνάμενος ν’ αποφύγω τον πειρασμόν , θ’ αντιγράψω εδώ μερικάς περιόδους από το άρθρον της κ. Καρμάδου : “ Η θέσις των παρ’ ημίν υπηρετριών , γράφει , κατά τα τελευταία ιδίως έτη , σφόδρα κατέπεσε , κινδυνεύουσα μάλιστα εντελώς να καταστραφεί .
Η ΑΙΤΙΑ
“ Ημείς την λυπηράν ταύτη κατάστασιν αποδίδομεν εις τον καταπληκτικώς αυξηθέντα των εξ’ Άνδρου κατ’ έτος ερχομένων νέων υπηρετριών και την εκ της αυξήσεως ταύτης επελθούσαν ελάττωσιν των μισθών . Όταν μια υπηρέτρια λαμβάνει μόνον 20 ή έστω και 30 δραχμάς κατά μήνα , δεν δύναται να εκτελεί ευόρκως τα καθήκοντά της . Εάν μεν είναι καμαριέρα , θα σκουπίζει ατελώς , εάν είναι μαγείρισσα θα καίει τα φαγητά , εάν τέλος είναι νταντά , θα αφήνει το παιδί να σπαράζει εις τα κλάματα και αυτή θα επιδίδεται εις άλλας εργασίας “.
Προτείνει λοιπόν , πιο κάτω η κ. Μαριγώ Καρμάδου τας εξής “ αναγκαίας μεταρρυθμίσεις “ :
“ Ν’ αυξηθεί ο μισθός εις 50 φράγκα μηνιαίως . Να δίδεται δις της εβδομάδος , άδεια εις τας υπηρετρίας υπό των κυριών των , να εξέρχονται εις την πόλιν , όπου συναντώσαι συγγενείς των να διασκεδάζωσι μετ’ αυτών και ούτως επανέρχονται εις την οικίαν πλήρεις νέας ζωής , προθυμότεραι δια την επίπονον εργασίαν των “.
* * *
   Πηδώμεν τώρα  στην δευτέραν  σελίδα . Η ύλη , τα  περιεχόμενα  της  εφημερίδος  είναι άφθονα , ενδιαφέροντα , απολαυστικά .
    Υπό  τον  τίτλον :
     “ ΤΑ  ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ , ΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ  ΜΑΣ  ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ “
Διαβάζουμε τας εξής αξιολόγους  και  σπουδαίας  δηλώσεις :
   “ Επειδή εις  όλα  μας  σκοπεύομεν να  είμεθα με  ανοικτήν  την  πεποίθησιν , δηλούμεν οριστικώς ότι ανήκομεν εισ  το  κόμμα του  κυρίου  Τρικούπη , διότι  απεδείχθει  ικανός  πολιτικός . Ο κύριος Δηληγιάννης εκτός  της  ανηκούστου  βλάβης , την οποίαν μας  επροξένησε , οδηγήσας όλον  τον  στρατόν  εις  τα  σύνορα εν μέσω χειμώνι κατά αείμνηστον εκείνην  εποχήν της  επιστρατείας , εκτός λέγομεν  της  βλάβης ταύτης , μας  φαίνεται εντελώς  ΑΝΙΚΑΝΟΣ προς πηδαλιούχησιν της  πολιτείας . Αυτή  είναι  η πεποίθησίς  μας . Την  λέγομεν  φανερά “.
                             *         *         *
   Η “ Εφημερίς των  υπηρετριών “ έχει και  τας  ειδήσεις  της , ειδήσεις φυσικά  επαγγελματικάς , που ενδιαφέρουν κυρίως τον  υπηρετριόκοσμον : Απολαύσατε :
   “ Η υπηρέτρια του  εν  Σύρω ειρηνοδίκου Υπερφαλαγγίων απέκτησε θυγάτριον ..καίτοι προ  4 ετών χωρισθείσα  από του  συζύγου  της ! “
    Επίσης , απ τον τιτλοφόρον “ Χρονικά  Υπηρετριών “ αντιγράφουμε :
   “ Ειδοποιούμεν  τους  λιμοκοντόρους , οίτινες ενασμενίζονται να  μας  παίρνουν  από πίσω , ότι  πρέπει να  παύσωσι  πλέον , διότι συνεστήσαμεν επιτροπήν 7  στρατιωτών , εκ των  διαφόρων  σωμάτων υπό την  αρχηγίαν λοχίου των  ευζώνων , ήτις επιτροπή ανέλαβε  να δέρει ανηλεώς πάντα κατά υπηρετριών παρεκτρεπόμενον λιμοκοντόρον “.
    Δυστυχώς ο αποψινός  χρόνος  δεν  είναι  αρκετός για  να  περιγραφεί η  περίεργη αυτή εφημερίδα του  Αθηναϊκού υπηρετριόκοσμου , γι΄αυτό …
IMG_0006
   Η  “ Εφημερίς των  Υπηρετριών “ κυκλοφόρησε εις  ένα και  μόνον  φύλλον ! Γιατί ; Μήπως δε  συγκίνησε τα  δουλικά της  πρωτευούσης ; Μήπως  δεν  διαβάστηκε ; Ήσαν  τότε  οι  υπηρέτριες  αναλφάβητες ;   Τίποτα  απ’ όλα  αυτά . Η εφημερίδα  πουλήθηκε αγρίως . Απλήστως διαβάστηκε . Δεν  είδε όμως το  αττικόν  φως άλλο της  φύλλο , για  λόγους τους  οποίους  θα  εξηγήσουμε στο  τέλος της  συνεχείας  του  παρόντος σημειώματος .
    Και  τώρα  ας  σταχυολογήσουμε τα  πιο  χαρακτηριστικά εκ των  περιεχομένων της  εφημεριδούλας  αυτής .
   Από τη  β’ σελίδα αλιεύουμε το  παρακάτω  τιτλοφοράκι :
       ΑΙ  ΥΠΗΡΕΤΡΙΑΙ   ΕΝ  ΤΗ  ΒΟΥΛΗ
   Ευχαρίστως μανθάνομεν ότι η Κυβέρνησις , κατιδούσα την ανάγκην της  παρουσίας  των  υπηρετριών εν ταις συνεδριάσι της  Βουλής , ώρισε δι’ αυτάς θεωρείον παράπλευρον του  των  διπλωματών . Ευχαριστούμε την  Κυβέρνησιν δια  την  ευγενή αυτής  μέριμναν υπέρ  ημών και  χαίρομεν , διότι μας  έθεσαν πλησίον των κ.κ.  Διπλωματών , οίτινες τοσαύτως αείποτε μας  παρέχουσι συμπαθείας .
   Φυσικά  και  πρόκειται περί  αρλούμπας ή  ενδομύχου  πόθου . Γιατί  ασφαλώς , παρά τα  χάλια του Κοινοβουλίου , καμία  Κυβέρνησις δεν θα  έβαζε πλάϊ -  πλάϊ στη  Βουλή τα  δουλικά με  τους κ.κ. διπλωμάτας .
                                  *          *          *
   Αλλά  και για  τις  παραμάνες ενδιαφερόταν το όργανο  αυτό του  υπηρετόκοσμου . Γιατί όχι ; Δεν  έχουν  ψυχή οι  καϋμένες  οι  παραμάνες ; Δεν  ήσαν κι’ αυτές     “ καταδυναστευόμεναι “ ; Δε  βρισκόντουσαν σε  ξένα  χέρια ; Δεν επρόσφεραν υπηρετούσαι  τους  κυρίους των και  το  αίμα  τους  και το  γάλα τους ;
   Ιδού  λοιπόν , ένα  σχετικό με  τις  παραμάνες  τιτλοφοράκι :
                      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
   Παραμάνα με  γάλα αφθονώτατον , ( έχει τόσο πολύ , ώστε το πωλεί προς  2  δραχμάς την οκά ) , ζητεί μωρόν δια  να θηλάζει .
                                *            *             *
   Εν Κυπαρυσσία , αι  υπηρέτριαι διωργάνωσαν διαδήλωσιν κατά  του  δημάρχου , διότι ούτος κακομεταχειρίζετο την παρ’ αυτώ υπηρετούσαν  παραμάναν !
                                  *            *              *
   Και  ποίημα όμως για  τις  παραμάνες δημοσιεύεται στο πρώτο  και τελευταίο φύλλο της  “ Εφημερίδος  των Υπηρετριών “.
   Τους  στίχους του  ποιήματος δεν τους έχει  γράψει  υπηρέτρια ..θεραπεύουσα  συν τοις  άλλοις  και τας..Μούσας . Το έχουν  πάρει  δανεικό από την  συλλογήν  του  αειμνήστου  Σουρή .
    Ιδού το  σχετικόν  κείμενον :
                         ΟΙ    ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ
   Το κατωτέρω  ωραίον ποίημα λαμβάνομεν εκ του  τετάρτου τόμου των  ποιημάτων του  προσφιλούς μας κυρίου  Σουρή . Εάν  θέλετε  κύριε  Σουρή , να  συνεργάζεσθε εις  την  “ Εφημερίδα  των  Υπηρετριών “ , περάστε από το  γραφείον μας δια  τας  περαιτέρω  συνεννοήσεις ..
                           Ψηλός  περιβολάρης
                           όλος  δροσιά  και  χάρις
                           με  δυο κοντές νταρντάνες
                           και νέες  παραμάνες
                           εργολαβεί με γλύκα
                            και τις  τρατάρει  σύκα .
                                        *    *
                            Κοντά ο  γάϊδαρός  του
                            ψαρής  αρσενικός
                            και ως  ο κύριός  του
                            πολύ ερωτικός ,
                            το  κόρτε  ο  καϋμένος
                            κυττάζει φορτωμένος .
                            Ο κύριος τον δέρνει ,
                            αλλά δεν παύει η γρίνια ,
                            και τέλος δρόμο παίρνει
                            και ρίχνει τα κοφίνια .
                                        *    *  
                            Και  μεσ’ σ’αυτή τη  φούρια
                            οι  δύο  παραμένες
                            σουφρώνουν  δυο  αγγούρια
                            και  λίγες  μελιτζάνες .
    Δεν  ξέρουμε  αν ο  μακαρίτης ο Σουρής πέρασε απ’ τα  γραφεία της  εφημερίδος για  τα  περαιτέρω . Πάντως προσέφερε κι’ αυτός τον “ οβολόν “ του για  να  εκδοθεί το φύλλον  ευπρόσωπον .
       Καλό  σας απόγευμα ……
  www/lidoriki.com 

No comments: