28.11.16

ΕΚΘΕΣΗ - ΣΟΚ : ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 1 ΣΤΟΥΣ 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Η ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ " 37 "Σε κατάσταση υπολειτουργίας και διάλυσης βρίσκεται σχεδόν ένας στους δύο μεγάλους οργανισμούς του Δημοσίου σύμφωνα με το πόρισμα που συνοδεύει τον νέο Προϋπολογισμό για το 2017.
Οι έλεγχοι σε 37 μεγάλους οργανισμούς του δημοσίου έδειξαν ότι βρίσκεται στο "κόκκινο" το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,  ενώ λειτουργούν …
εν μέρει τα πιο μεγάλα ασφαλιστικά  ταμεία δηλ αδή  το ΙΚΑ ο ΟΓΑ, το ΝΑΤ αλλά και ο ΟΑΕΔ, καθώς και  ο ΕΟΤ, ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και ο Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Η Ετήσια Έκθεση Ελέγχου του άρθρου 22 παρ.1 του Ν.3492/2006 για την ελεγκτική περίοδο 1.1.2015-30.6.2016 Νοέμβριος 2016 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ως συνοδευτικό έγγραφο του προϋπολογισμού κατατάσσει τους 37 φορείς που επιλέχθηκαν σε 4 κλίμακες αξιολόγησης:
1: Λειτουργεί καλά, απαιτούνται μόνο επουσιώδεις βελτιώσεις
2: Λειτουργεί, αλλά απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις
3: Λειτουργεί μερικώς, απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις
4: Ουσιαστικά δε λειτουργεί
Στα πορίσματα των αποτελεσμάτων ελέγχου, οι ανωτέρω τριάντα επτά (37) ελεγχθέντες φορείς αξιολογήθηκαν ως προς τη λειτουργία τους από τις ελεγκτικές ομάδες και με βάση τη σημαντικότητα και το πλήθος των ευρημάτων τους κατατάχθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα τετραβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης, ως εξής:
Τη χαμηλότερη βαθμολογία "(4)- Ουσιαστικά δεν λειτουργεί" έλαβαν:
α) Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων, όπου από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχει παύσει η λειτουργία του συλλογικού οργάνου διοίκησής του, δεν υπάρχουν στελεχωμένες υπηρεσίες, δεν υφίσταται για το έτος αναφοράς εγκεκριμένος προϋπολογισμός και γενικότερα δεν ασκούνται ουσιαστικά οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ιδρυτικό του προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 143/2001, λόγω της επικείμενης κατάργησής του, χωρίς όμως αυτή να έχει χρονικά προσδιοριστεί.
β) Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., όπου κατά τον έλεγχο αναδείχθηκαν ουσιαστικά προβλήματα, που οφείλονται κυρίως στην ύπαρξη εξαιρέσεων του φορέα από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση πόρων προερχόμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τη διενέργεια προμηθειών και τα θέματα προσλήψεων και κατάστασης προσωπικού, ενώ προτείνεται το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών / ΓΛΚ, να εξετάσουν τη δυνατότητα κατάργησης όλων των εξαιρέσεων που έχουν ειδικώς θεσπισθεί για το συγκεκριμένο φορέα.
Επίσης, χαμηλή βαθμολογία "(3) – Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις", έχουν λάβει δεκαπέντε (15) φορείς (4 Ο.Κ.Α., 2 Ο.Τ.Α., 4 Ν.Π.Δ.Δ., 3 Ν.Π.Ι.Δ., 1 Α.Ε. και 1 Ανεξάρτητη Αρχή), "γεγονός που καταδεικνύει ότι το 46% των ελεγχθέντων φορέων παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και διαχείρισης του προϋπολογισμού τους" όπως αναφέρεται.
Ιδιαιτέρως σοβαρά προβληματική οικονομική διαχείριση
Εντοπίστηκαν σε τέσσερις φορείς (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., Δήμος Αχαρνών, Ε.Π.Ι.Ε.Ε. και Ο.ΚΑ.ΝΑ.) ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στην οικονομική διαχείρισή τους και προτάθηκε η περαιτέρω διερεύνησή τους.
Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση διάταξης νόμου, η οποία οδήγησε στην πρόκληση οικονομικής ζημίας στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό του φορέα ή σε όσες περιπτώσεις εντοπίστηκε η καταβολή αχρεώστητες καταβληθέντος ποσού, διατυπώθηκαν συστάσεις με δημοσιονομικές επιπτώσεις. Αυτές αντιστοίχως αφορούσαν είτε την πρόταση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης, η οποία οδηγεί σε μείωση των πιστώσεων του συνολικού προϋπολογισμού του φορέα και δεν δύναται να διατεθεί για δραστηριότητες άλλων Υπηρεσιών του ιδίου φορέα είτε σε πρόταση επιβολής καταλογισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Συγκεκριμένα σε δώδεκα (12) εκ των ελεγχθέντων φορέων διατυπώθηκαν συστάσεις για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων επί εντοπισθέντων ευρημάτων που αφορούσαν – κυρίως- σε μη τήρηση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
Στις εκθέσεις ελέγχου δέκα (10) φορέων [2 Ο.Κ.Α., 2 Ν.Π.Δ.Δ., 2 Α.Ε.Ι., 2 Ν.Π.Ι.Δ. και 1 Δ.Ε.Κ.Ο.] έχει πραγματοποιηθεί ακριβής προσδιορισμός ποσών που αποτελούν αντικείμενο δημοσιονομικών διορθώσεων, συνολικού ύψους 1.021.583,11 €
Αξιολόγηση λειτουργίας ελεγχόμενων φορέων
1 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) 1
2 ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) 1
3 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 1,5
4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 2
5 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 2
6 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 2
7 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
8 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2
9 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.) 2
10 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 2
11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) 2
12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
17 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 2
18 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) 2
20 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 2
21 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3
22 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) 3
23 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) 3
24 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Π.Ι.Ε.Ε.) 3
25 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) 3
26 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 3
27 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) 3
28 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) 3
29 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 3
30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3
31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 3
32 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) 3
33 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) 3
34 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α.)
35 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 3
36 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ
37 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
Από τους φορείς που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν τα παρακάτω:
Έλεγχοι επιβεβαίωσης της ορθής καταγραφής των Λ.Ο. σε ΦΓΚ
*Καμία απόκλιση με τις αναφορές της 30.09.2015 στο   10,00%
*Μείωση σε σχέση με την 30.09.2015, στο  23,33%
*Αύξηση σε σχέση με την 30.09.2015 στο  66,67%
Το αποτέλεσμα προκύπτει από τη σύγκριση του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, όπως διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, σε σχέση με το αντίστοιχο δηλωθέν ποσό στο e-portal για την 30/09/2015
Έκτακτοι και Ειδικοί Έλεγχοι
Όσον αφορά στην ελεγκτική δραστηριότητα έτους 2015 της Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων της ΓΔΔΕ:
α) Διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν είκοσι δύο (22) έλεγχοι κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, των οποίων οι εντολές ελέγχου είχαν εκδοθεί το 2014.
β) Εκδόθηκαν 134 νέες αποφάσεις εντολών διενέργειας ελέγχων
Τα συνήθη ευρήματα στους παραπάνω  ελέγχους αφορούσαν την τέλεση του σκοπού, τη μη έγκαιρη υποβολή Προϋπολογισμών και Απολογισμών, την αξιοποίηση της περιουσίας των κληροδοτημάτων κλπ.
Η αρμόδια Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής περιόδου από 1.1.2015-30.6.2016, προέβη σε διοικητική παρακολούθηση των συστάσεων δώδεκα (12) τακτικών ελέγχων που είχαν διενεργηθεί κατά τα προηγούμενα έτη (2013 και 2014) και οριστικοποιήθηκαν κατά το έτος 2014 και εντός της εξεταζόμενης περιόδου. Σε συνέχεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ανωτέρω φορέων διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
1. Απολογιστικά, το ποσοστό ικανοποιητικής ανταπόκρισης των φορέων (συστάσεις για τις οποίες η Υπηρεσία μας έκρινε ότι υπήρξαν ενέργειες επαρκούς συμμόρφωσης προς τις συστάσεις των ελέγχων) στο σύνολο των διατυπωθεισών συστάσεων αποτιμάται σε 37 %.
2. Επί διατυπωθέντων συστάσεων αναφορικά με τη μη τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις εκδόθηκαν οι ακόλουθες (4) Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, των οποίων τα ποσά αθροιστικά ανέρχονται σε 228.263,21 €:
Αναρτήθηκε από Kafeneio™
www.lidoriki.com

No comments: