13.10.16

ΔΥΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ MΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

Από την Εφημερίδα "ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ" του Θύμιου Χριστοπούλου
(Από το προσωπικό αρχείο του Θωμά Ζαρκάδα)
Την πρώτη πενταετία, ακόμη και δεκαετία μετά την επανάσταση του 1821, οι περισσότεροι από τους Χωρ-κες ήτανε αγράμματοι, ή ξέρανε λίγα κολλυβογράμματα. Για δαύτο οι αναφορές τους ήτανε σωστό περιβόλι και μερικές απ΄ αυτές που ήρθανε αργότερα στη δημοσιότητα μείνανε ιστορικές.
Δύο τέτοιες αναφορές είναι και οι παραπάνω που πριν λίγες μέρες βρήκα φυλλολογώντας ένα παλιό βιβλίο που αναφέρεται στη δράση της Χωρ-κής κατά τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεως του Σώματος. Χαρείτε τις.
1.- Αναφορά του Αστυνομικού Σταθμάρχου Αρ. Αθανασάκου. Προς τον Αστυνόμον Καλαμπάκας.
Ούτης καρποφόρου της γαιός κάτωθεν του γραφείου μου, τουτέστιν ουχί κάτωθεν ακριβώς καθ΄ότι κάτωθεν είναι κατώγι ένθα ο νοικοκύρης μου τρέφει χοίρον λευκόν δύο παρδαλάς αίγας, όρνιθας και πετεινόν σφόδρα μπερμπάτην, ήγουν δηλαδή παραπλεύρως και κάτωθεν του παραθύρου μου, όπου η οπή της νοικοκυράς δι ής χύνονται καταρακτωδώς και ευωδιαστώς τα ύδατα του νεροχύτου της, γονίμου όντως εκ των ανωτέρω τυου εδάφους εφύτρωσεν ενθάδε κολοκυθέα φυσικώς και χωρίς κανένας πρότερον καλλιεργησάμενος να φυτεύσει την αφεντιά της.
Η κολοκυθέα αύτη, επροξένησεν την έριν των βαθμολογικώς αποκάτω μου Χωρ-κων Τσουρπάνη και Σκαρπαλέζου λεγόντων, του μεν να την εκφυτρώσει ήτις ετεκνοποίησεν με τον καιρό και φυσικώς ως κατάλεπτώς προαναφέρω, του δε όπως την αφήσει και πληθύνει το γένος της, ως το είδος τούτο είναι σπάνιον εν τη δικαιοδοσία μου και ποιεί νοστίμην κολοκυθόπιταν γλείφοντες τα δάκτυλα του.
Τότενες επήλθε επέμβασις μεταξύ των. Τότενες ήνοιξεν έρις και μάλωμα.Τότενες, δε ο Σκαρπαλέζος θυμηθείς εξάγει το επί του τοιχώματος κρεμάμενον όπλον Γκρά υποδείγματος 74, και χρήσεως κοινής και ανασκασάμενος ευτυχώς μάχαιραν μετά του μαχαιροφύλακος του εις την κοινήν γλώσσα -φικάρι- καλούμενον, κατάφερεν δια του πέλματος των ποδών ωσάν να ήτο άλογον, αφού επήλθεν ακράτητος και ραγδαία αιματοχυσία, κρουνιδόν, παραβλάψασα την κυκλοφορίαν του αίματος και ανεπαισθήτως εξήγαγε Τρεις οδόντας του πτωχού Τσουρπάνη, ους επισυνάπτω δι ιατρικήν εξέτασιν και δια το ακριβές της αναφοράς. Ο δύστυχος Τσουρπάνης προ ολίγου δει να σημάνει σιωπητήριον και να μείνει καταντίπ κόκκαλον.
Μετά της ανωτέρω σκηνής σας καταγγέλω ευπειθώς και τους δύο μετά της κολοκυθέας ως υπαιτίους, αποπείρας και αδίκου επιθέσεως επί φόνου, ξεριζωθείσης ήδη και εξαφανισθέντος του πληθυσμού των ειδών της, δια να υποστώσιν τας παρά του νόμου καταγγελομένας ποινάς. Και έχω δύο μάρτυρας ετοίμους, ους θα αποστείλω, τηλεγραφικώς τάχιστα ληφθεισομένων και ονόματι Κατραπάν και Καραμούτσον, δια να ενεργήσουν όλα τα παράπονα προς διδαχήν και συμμόρφωσιν απαξαπάντων των άλλων.
Ο ευπειθείς Αστυν. Σταθμάρχης Αρ. Αθανασάκος
Αναφορά υπηρετούντος εν Πέρα Χώρα Κορινθίας Χωρ-κος Μητράκη Μηνά.
Προς την Ανακτορικήν Νομαρχίαν Κορίνθου.
Ευσεβάστως αναφέρω κατά συνεπώς διαταγής σας αποστολήν γαιοκτηνοφύλακος προς ανακάλυψιν ηλικίας πεύκων, ήγουν δηλαδή, ποία είναι γέρικα, ποία νέα νεανίζοντα και ποία βυζανιάρικα. Επειδή τις εγώ αδυνατών ν΄ανακαλύψω τα έτη τούτων λόγω αναρμοδίου ειδικότητος άνευ περαιτέρω οδηγιών, οι δε αφιλότιμοι και μασκαράδες χωρικοί νύκτωρ δι΄απάτης νύκτωρ εν καιρώ ηλίου μεσουρανούντος δολοφονούσι ανάδρως τα μικρά πεύκα εν στόματι μαχαίρας, ως ο Ηρώδης περνούντες τον κορμόν των.
Περιμένω επί συστάσει και τον γαιοτοδοχωροφύλακα ως ηθικόν περά τα τοιαύτα εγκλήματα.
Εν πέρα-Χώρα τη Απριλίου 13 του 1835
Ο Επικεφαλής μοναδικός
Χωρ-λαξ Μηνάς Μητράκης.
Η ορθογραφία είναι αυτή του πρωτοτύπου εκτός των σημείων τονισμού.


http://apostratoiargolidas.blogspot.gr
 Πίσω στα παλιά 

No comments: