4.9.10

...ΕΚΛΟΓΙΚΑ

 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Του Άρη Θαλασσινού
Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των Δημοτικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010, με την οποία δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις εκλογές αυτές.
Στο σημείωμα αυτό θα παρουσιάσουμε ορισμένα σημεία για την ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Δωρίδος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των νέων Δήμων θα γίνουν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης.
Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη
 Δημάρχων
 δημοτικών συμβούλων
 συμβούλων τοπικής κοινότητας
 εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ο Δήμος Δωρίδος αποτελείται από τέσσερες (4) Δημοτικές Ενότητες – Εκλογικές Περιφέρειες (σημερινούς Δήμους Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνος).
Τοπικές Κοινότητες είναι τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα των Δήμων που συνενώθηκαν.
Εκλέγονται συνολικά 27, από 41 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους.
Αναλυτικότερα:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, Τοπικές Κοινότητες 13, Πληθυσμός 2.216 (13,83%), Υποψήφιοι από 4 έως 6. Εκλέγονται 4.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, Τοπικές Κοινότητες 16, Πληθυσμός 6.507 (40,62%,) Υποψήφιοι από 11 έως 17. Εκλέγονται 11.
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, Τοπικές Κοινότητες 17, Πληθυσμός 4.225 (26,37%), Υποψήφιοι από 7 έως 11. Εκλέγονται 7.
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ, Τοπικές Κοινότητες 9, Πληθυσμός 3.073 (19,18%), Υποψήφιοι από 5 έως 8. Εκλέγονται 5.
ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
• Οι κάτοικοι του εξωτερικού,
• Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους,
• Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
Επίσης, στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Υποψηφιότητες
Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του συμβούλου της τοπικής κοινότητας και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμού αποκλείονται.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα μόνο για ένα αξίωμα και μόνον σε ένα συνδυασμό. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος σύμβουλος τοπικής κοινότητας.
Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς.
Για Δημοτικό Συμβούλιο
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει, εκτός του υποψηφίου Δημάρχου, υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους κατ’ ελάχιστο αριθμό ίσο με τον αριθμό των εδρών κάθε Δημοτικής Ενότητας – Εκλογικής Περιφέρειας. Παρέχεται δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων κάθε Εκλογικής Περιφέρειας μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου αριθμού των εδρών. Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων, καθώς και ο αριθμός των εκλεγομένων Δημοτικών Συμβούλων παρουσιάστηκε παραπάνω.
Για Τοπικές Κοινότητες
Ο αριθμός των υποψηφίων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας με πληθυσμό έως 300 κατοίκους ορίζεται μέχρι δύο (2) και εκλέγεται ένας (1).
Ο αριθμός των υποψηφίων τοπικών συμβούλων για κάθε τοπική κοινότητα με πληθυσμό άνω των 300 και μέχρι 2.000 κατοίκους ορίζεται από έναν (1) έως τέσσερες (4) και εκλέγονται τρεις (3).
Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα
Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Ο σταυρός σημειώνεται με στυλό μαύρης ή μπλε απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου είτε δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3852/ 2010.
Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.
Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.
Πόσους σταυρούς βάζουμε στους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους
Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:
• σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες ή/και
• σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
Για παράδειγμα στον Δήμο Δωρίδος, ο εκλογέας είτε ψηφίζει στη Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων, είτε Ευπαλίου, είτε Λιδωρικίου, είτε Τολοφώνος, μπορεί να βάλει από ένα (1) μέχρι και τρεις (3) σταυρούς σε υποψηφίους της Δημοτικής του Ενότητας και σε ένα (1) μόνο υποψήφιο από όλες τις άλλες Δημοτικές Ενότητες.
Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν σε κάποιο μέρος του περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για τους υποψήφιους του μέρους αυτού.
Πόσους σταυρούς βάζουμε στους υποψήφιους Τοπικής Κοινότητας
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

Dorida news

No comments: